Centrum Usług Społecznych w Słupnie

Asysta rodzinna

 

Praca asystenta rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów tej rodziny,  dalszej społeczności lokalnej, a także zasobów instytucjonalnych.

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, które umożliwią jej wychowywanie dzieci. Podstawowym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez podniesienie świadomości pełnionych ról społecznych oraz umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.

Do zadań asystenta rodziny należy:

  • pomoc we wzmacnianiu i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów,
  • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
  • wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,
  • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych, tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,
  • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej,
  • organizowanie dla dzieci czasu wolnego,
  • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
  • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
  • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Praca asystenta rodziny jest ściśle związana z realizacją strategii rozwiązywania problemów zgodnie z aktualnie obowiązującym Gminnym Programem Wspierania Rodziny. Obecnie realizowany jest Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.

 

Uchwała nr 40/IX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

Uchwała nr 83/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

 

Uchwała nr 187/XXIX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023

 

Obecnie na terenie Gminy Słupno asystą rodzinną objęte jest 20 rodzin w tym 43 dzieci.