Zespół Interdyscyplinarny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Słupno

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

ul. Warszawska 26a

09-472 Słupno

Tel. 24 261 95 54

 

 

Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Słupno jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 2005r. Nr 180. poz. 1493 z późn. zm.) oraz Uchwała
Nr 76/XIV/15 z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Słupnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie przemoc należy rozumieć jako „ Jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca),
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia
 i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.

 

Rodzaje przemocy:

1.      Przemoc fizyczna - obejmuje działania bezpośrednie, które wyrządzają ból
i cierpienie fizyczne;

2.      Przemoc psychiczna - jest bezpośrednim działaniem krzywdzącym, wykorzystującym mechanizm procesów psychologicznych;

3.      Przemoc seksualna - działająca w obszarze zachowań seksualnych, narusza intymność pożycia;

4.      Przemoc ekonomiczna – jest związana z celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawieniem środków do życia lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby;

5.      Zaniedbanie– to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych
i emocjonalnych.

Z punktu widzenia prawa przemoc jest uznawana za przestępstwo, co zobowiązuje służby policyjne i wymiar sprawiedliwości do interweniowania, podejmowania działań na rzecz ochrony ofiar, ścigania i karania sprawców. W zależności od tego, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów kodeksu karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.533 z późn. zm.)