ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

DOFINANSOWANIE – 107 712,00 ZŁ

    CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 107 712,00 ZŁ

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji                     i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przewidziano, że z programu będzie korzystało 5 osób niepełnosprawnych.

 

Usługi świadczone przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej:

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych  (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania)
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

 

Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego edycja 2024

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

ASYSTENT OSOBISTY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE – 68 805,77 ZŁ

    CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 68 805,77 ZŁ

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i skierowany jest do :

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Przewidziano, że z programu będzie korzystało 5 osób niepełnosprawnych

Usługi świadczone przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej:

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania)
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

ASYSTENT OSOBISTY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

 

    

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE – 74 664 ZŁ

    CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 74 664 ZŁ

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i skierowany jest do :

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji.
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na odstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Przewidziano, że z programu będzie korzystało 5 osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej:

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych  (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania)
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

 

 Załączniki

Klauzula informacyjna w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2022

Karta zgloszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2022

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2022

 

ASYSTENT OSOBISTY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE – 73 566 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 73 566 ZŁ

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i skierowany jest do :

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na odstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Przewidziano, że z programu będzie korzystało 5 osób niepełnosprawnych.

 

Usługi świadczone przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej:

 • wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
 • pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu
 • pomoc w docieraniu do szkół, miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
 • towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp.
 • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań.
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • Asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną (nie wyręcza jej), lecz wspiera ją w funkcjonowaniu.
 • Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
 • Pod opieką asystenta pozostaje tylko 1 uczestnik programu w danym czasie (opieka 1 na 1)

 

Wzór karty zgłoszenia do Programu AOON (edycja-2021) 0.02MB


 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020

 

„Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”.

Celem programu jest objęcie osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie usług asystenckich.

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Dofinansowanie ze środków SFWON: 54 270,00 PLN

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu:

1.      Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”.

2.      Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie zapewnienia świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, będącej mieszkańcem gminy/powiatu.

3.      Gmina/powiat w celu realizacji niniejszego Programu podejmuje uchwałę.

4.      Usługi asystenta mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

5.      Na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Programu, gmina/powiat może przyznać usługę asystenta.

6.      Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej powinna zawierać następujące informacje o uczestniku Programu:

a)      imię i nazwisko;

b)      datę urodzenia;

c)      adres zamieszkania;

d)      dane kontaktowe (telefon, e-mail), w tym ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu;

e)      informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się.

7.      Uczestnik Programu lub jego opiekun prawny zobowiązani są aktualizować Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w każdym przypadku zmiany danych w niej zawartych.

8.      Kolejne zgłoszenia potrzeb usług asystenta mogą być przyjmowane drogą pisemną, osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

9.      Gmina/powiat umożliwi osobie niepełnosprawnej samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

10.  Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a)      wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

b)      wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c)      zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

d)      załatwieniu spraw urzędowych;

e)      nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

f)       korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).