Trwałość projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Słupno/Centrum Usług Społecznych w związku z zakończeniem projektu pn.: „Centrum Rozwoju Seniora” okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r., jednak z uwagi na pandemię okres realizacji został wydłużony do 30.06.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Umowa nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych służących zwiększeniu samodzielności, sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 30 miesięcy, gdzie osoby starsze będą objęte profesjonalną opieką  i usługami społecznymi. Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Centrum Usług Społecznych w Słupnie tel. 24 261-91-78