Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. .


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
 - 18 roku życia lub
 - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 1. e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
  6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się, do wyliczenia kwoty świadczenia stosuje się tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują (art. 5 ust. 3-3d ustawy).

 Dodatki do zasiłku rodzinnego

 • DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu.

 • DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopy wychowawczego przysługuje rodzicom lub opiekunom uprawnionym do urlopu wychowawczego. Szczegóły dotyczące dodatku znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej. Klikając w poniższy link, otworzysz dokument w nowym oknie.

 • DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWANIA DZIECKA

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje rodzicom lub opiekunom, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców ponieważ:

 • rodzic nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone.

Dodatek ten przysługuje również osobie pełnoletniej, uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją.

 • DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje rodzicom lub opiekunom na trzecie i następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 • DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje rodzicom lub opiekunom, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności) lub do ukończenia 24 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

 • DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje rodzicom lub opiekunom, a także osobie uczącej się na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

 • DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje rodzicom lub opiekunom, a także osobie uczącej się. Szczegóły dotyczące dodatku znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej. Klikając w poniższy link, otworzysz dokument w nowym oknie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Słupnie, ul. Warszawska 26a

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 15.01.2021 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022 (link do Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej)