Stypendium szkolne i zasiłki szkolne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Co to jest socjalne stypendium szkolne?

To świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, internet i wiele innych. Trzeba pamiętać o dokumentowaniu wydatków - instytucja przydzielająca świadczenie może poprosić o ich przedłożenie.

Komu przysługuje stypendium socjalne dla uczniów?

Stypendium szkolne dotyczy uczniów szkół publicznych i niepublicznych (również artystycznych z uprawnieniami szkół publicznych), do czasu ukończenia edukacji, ale nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24 roku życia. Stypendium przysługuje również wychowankom ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do ukończenia przez nich 18 r.ż.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji:

 • materialnej spowodowanej:
  • niskim dochodem na osobę w rodzinie,
  • wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną,
  • występowaniem w domostwie:
   • bezrobocia,
   • niepełnosprawności,
   • choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej,
   • alkoholizmu,
   • narkomanii
 • życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym.

Ile wynosi stypendium szkolne?

Wysokość stypendium zależne jest od kryterium dochodowego na osobę oraz od uchwały rady gminy, której dotyczy.

Kryterium dochodowe do stypendium szkolnego

Maksymalna wysokość dochodów określona jest w ustawie rządowej i wynosi obecnie 528 zł. Tej wysokości nie można przekroczyć, jeśli ubiegamy się o świadczenie.

Jak długo można otrzymywać stypendium?

Stypendium szkolne przyznawane jest na minimum 1 miesiąc, ale nie na dłużej niż 10 miesięcy. Należy pamiętać, że świadczenie jest przydzielone tylko i wyłącznie na cele edukacyjne, wydatki należy udokumentować i przedłożyć do wglądu.

Co można kupić na stypendium szkolne?

Przy wydawaniu środków ze stypendium należy pamiętać o dokładnym udokumentowaniu zakupów szkolnych. Należą do nich między innymi:

 • KSIĄŻKI - podręczniki, słowniki, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, mapy, atlasy
 • ARTYKUŁY PAPIERNICZE - zeszyty, długopisy, ołówki, kredki, farby, kleje, nożyczki, taśmy klejące, bloki techniczne, papier milimetrowy itp.
 • WYPOSAŻENIE UCZNIA - plecak szkolny, torba sportowa
 • ODZIEŻ (jedna para każdej odzieży na semestr):
  • sportowa - strój gimnastyczny (dresy, spodenki, koszulka, getry, skarpety), strój kąpielowy, czepek, klapki basenowe
  • galowa - koszula, spodnie/spódniczka, ale już nie strój komunijny czy studniówkowy,
  • szkolna typu mundurek, fartuszek - jeśli wymagany i potwierdzony przez szkołę
  • obuwie sportowe - 2 pary na semestr,
  • ochronna na praktyki, po potwierdzeniu przez szkołę o konieczności posiadania
 • WYPOSAŻENIE DODATKOWE związane z wybraną szkołą lub zajęciami pozalekcyjnymi (wymagane potwierdzenie uczęszczania) w tym:
  • sprzęt do nauki zawodu / praktyk
  • sprzęt sportowy związany z zajęciami, na które uczęszcza uczeń (np. rower, rakieta itp.)
  • instrumenty muzyczne z potwierdzonym uczestnictwem na zajęciach
 • MEBLE SZKOLNE - biurko, krzesło, lampka, ale już nie regały, szafy
 • SPRZĘT KOMPUTEROWY
  • laptop, komputer, tablet wraz z osprzętem
  • oprogramowanie
  • drukarki, papier do drukarek, tonery
  • serwis komputerowy, części
 • ZWROT WYDATKÓW
  • za domowy internet w miesiącach wrzesień - czerwiec
  • za dodatkowe zajęcia edukacyjne (muzyczne, sportowe, tematyczne, językowe)
  • za dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania (częściowy lub cały)
  • za zielone szkoły - wycieczki edukacyjne organizowane przez placówki szkolne

Do uzasadnienia wydatku potrzebna będzie oryginalny rachunek lub faktura imienna (na ucznia pełnoletniego lub rodzica), z odpowiednią adnotacją przy produkcie: szkolny, sportowy (może być odręczna adnotacja od sprzedawcy, ale z podpisem i pieczątką sklepu).

Wniosek o stypendium szkolne (socjalne)

Kto składa wniosek i gdzie?

Do złożenia wniosku upoważniony jest:

 • pełnoletni uczeń (wniosek składa samodzielnie),
 • rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,
 • dyrektor szkoły / placówki, do której uczęszcza uczeń.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uzyskać stypendium szkolne, należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
 • oświadczenie/zaświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej osób w gospodarstwie, w tym:
  • zaświadczenia o wysokości przychodów za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku,
  • zaświadczenia z zakładu pracy,
  • zaświadczenia z ZUS/KRUS o rencie lub emeryturze lub ich waloryzacji (oryginały do wglądu),
  • decyzje o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń socjalnych (GOPS, kserokopie),
  • zaświadczenia o alimentach lub ich nieściągalności,
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości hektarów przeliczeniowych,
  • zaświadczenie o figurowaniu w bazie PUP osób bezrobotnych.

Kiedy składa się wniosek?

Termin nieprzekraczalny składania wniosków to od 1 września do 15 września danego roku (dla kolegiów nauczycielskich, języków obcych i pracowników służb społecznych - do 15 października).
Tylko w wyjątkowych sytuacjach i udokumentowanych zdarzeniach termin może ulec wydłużeniu.

ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK należy złożyć w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym 2.zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE wydatków, po ich udokumentowaniu

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
 • innych, szczególnych okoliczności

do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Słupno
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

Pliki do pobrania