Komu przysługuje pomoc

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń mają:

 • osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty  776  złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;
 • osoby w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 złotych, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie;

przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednej z dysfunkcji

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego do odpowiedniego rejonu ze względu na miejsce zamieszkania w następujących godzinach:

 • poniedziałek od 9:00 do 17:00
 • od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

 

Uchwała nr 84/IX/18 z dn.22.02.2018 r.

Uchwała nr 114/XIII/18 z dn. 24.05.2018 r.

UCHWAŁA NR 99/XV/19 RADY GMINY SŁUPNO z dnia 26 listopada 2019 r.