Centrum Usług Społecznych w Słupnie

REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA

 

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

„Centrum Usług Społecznych w gminie Słupno”  - Usługa wsparcia
o charakterze  społecznym i zawodowym.

                                                            

                                                Załącznik Nr 1

                                                      do Zarządzenia Nr

     Dyrektora
                 Centrum Usług Społecznych w Słupnie

 

Regulamin naboru uczestników na nowe usługi społeczne – Usługa wsparcia
o charakterze społecznym i zawodowym
w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach    Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój
 Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

sporządzony na podstawie Umowy o dofinansowanie numer: POWR.02.08.00-00-0065/20-00   zawartej w dniu 30 grudnia 2020 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii
z siedzibą w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5 zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,
a Gminą Słupno z siedzibą w Słupnie przy ul. Miszewskiej 8a, 09-472 Słupno, zwaną dalej „Beneficjentem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

1.2 Numer i nazwa Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

1.3 Numer i nazwa Poddziałania: --- Wiedza, Edukacja, Rozwój

1.4 Numer naboru: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20    

Słowniczek:

 1. Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
 2. Beneficjent projektu – Gmina Słupno.
 3. Realizator – Centrum Usług Społecznych w Słupnie.
 4. Umowa na rzecz realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno” zawarta w dniu 30 grudnia 2020 r.
 5. Uczestnik/Uczestniczka – osoba, spełniająca kryterium grupy docelowej, zakwalifikowana, której udzielono wsparcia w ramach projektu.
 6. POWER 2014 - 2020 – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

        §  1          

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i późniejszego uczestnictwa w Projekcie: „Centrum Usług Społecznych w gminie Słupno”- Usługa wsparcia
  o charakterze społecznym i zawodowym
 2. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 maja 2023 r. na podstawie umowy o dofinansowanie.
 3. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój
 4. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Słupnie
 5. Projekt obejmuje swoimi działaniami mieszkańców gminy Słupno.

     §2

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych
i zdrowotnych dla mieszkańców gminy Słupno, które dotychczas nie korzystały z pomocy społecznej (dzieci, młodzież, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o rożnym statusie społecznym i zawodowym poprzez utworzenie min. 4 nowych miejsc świadczenia tych usług z zachowaniem zasady deinstytucjonalizacji i zapewnienia powszechnego dostępu do tych usług przy pomocy Centrum Usług Społecznych powstałego przez przekształcenie funkcjonującego w gminie ośrodka pomocy społecznej, które wypracuje
 i przetestuje funkcjonowanie modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych.

   §3

Uczestnicy projektu

 

 1. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańcy gminy Słupno, korzystający ze świadczeń
  z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U.2020 poz. 1876 z późn. zm.) lub kwalifikujący się do objęcia wsparciem pomocy społecznej  lub które są opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych.                                

      § 4

Proces rekrutacji

 1. Za rekrutację do projektu odpowiada Centrum Usług Społecznych w Słupnie na zasadach określonych we wniosku
 2. Proces rekrutacji:
 3. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie w trybie ciągłym od 02.2021r. do momentu wykorzystania limitu miejsc.
 4. Po zrekrutowaniu wymaganej do projektu liczby uczestników, pozostali kandydaci będą wpisywani na listę rezerwową.
 5. Osoby zaangażowane w proces rekrutacji będą propagować możliwość uczestnictwa
  w projekcie podczas codziennie wykonywanej pracy.
 6. Dokumentacja zgłoszeniowa z chwilą rozpoczęcia procesu rekrutacji dostępna będzie
  w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Słupnie i na następujących stronach internetowych: www. cus.slupno.eu
 7. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w biurze projektu w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Słupnie.
 8. Przebieg procesu rekrutacji:
 9. osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową w siedzibie Realizatora.                                         

Dokumentację zgłoszeniową stanowi:

          Wniosek o uczestnictwo w nowych usługach społecznych –  załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

 • Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
 • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 • Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu,
 • Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego - załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
 • Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu
 1. po spełnieniu wszystkich kryteriów grupy docelowej i dostępności naboru, potencjalny uczestnik może zostać przyjęty do projektu.
 2. w przypadku złożenia dokumentów zgłoszeniowych w tym samie czasie przez więcej osób, w pierwszej kolejności przyjmowane są do projektu osoby zaliczane do grupy preferowanej do objęcia wsparciem wedle przyznanych punktów:
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
 1. potencjalny uczestnik, który spełnił kryterium grupy docelowej, ale ze względu na wyczerpanie się limitu miejsc nie został przyjęty do projektu, będzie wpisany na listę rezerwową;
 2. lista rezerwowa będzie utworzona bez względu na przebieg rekrutacji i liczbę zgłoszeń do projektu;
 3. z listy rezerwowej, w pierwszej kolejności przyjmowane są do projektu osoby preferowane do objęcia wsparciem, bez względu na datę złożenia dokumentacji zgłoszeniowej;
 4. za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień w którym UP podpisał deklarację uczestnictwa stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu. Deklarację podpisuje się w pierwszym dniu otrzymanego wsparcia.
 5. dokumentacja zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi i będzie przechowywana w biurze projektu.

    § 5

Instrumenty wsparcia

 1. Każdy UP, według indywidualnych potrzeb zostanie objęty/a wsparciem, które zostanie
  zapisane w  indywidualnym programie.
 2. Katalog możliwych do zrealizowania usług w ramach Bloku usług wsparcia o charakterze społecznym i zawodowym:

1) Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 25 osób.

2) Indywidualny trening kompetencji społecznych, życiowych i rodzicielskich - szkolenie indywidualne dla 25 osób.

3) Wsparcie trenera  budżetowego - szkolenie indywidualne dla 25 osób

4)  Wsparcie trenera zdrowego żywienia - konsultacje indywidualne dla 25 osób

5) Wsparcie trenera - doradcy zawodowego - konsultacje indywidualne dla 25 osób

6) Kursy zawodowe dla 25 osób

7) Usługa organizacji  staży zawodowych - organizacja  3-miesięcznych staży zawodowych dla 25 osób, które ukończyły szkolenia zawodowe

                                                                                                          

 §6

Zasady uczestnictwa

 

 1. Kwalifikowanie osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych w programie usług społecznych, zwane dalej "kwalifikowaniem", odbywa się za pośrednictwem centrum, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, zwanych dalej "wnioskodawcą".

      2. Przeprowadzanie rozpoznania indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług społecznych określonych w programie usług społecznych, zwanego dalej "rozpoznaniem indywidualnych potrzeb"

       3. Zakończenie udziału w projekcie następuje po:

        a) zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach ścieżki reintegracyjnej. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień udzielenia ostatniej formy wsparcia (uwzględniającego również pracę socjalną na rzecz UP);

  § 7

Prawa i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
 2. udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych;
 3. korzystania z wybranych form wsparcia w ramach projektu;
 4. niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na udział w projekcie;
 5. udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez Realizatora jak i zleconych przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą;
 6. poddania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie
  i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia;
 7. przestrzegania zasad niniejszego regulaminu;
 8. przestrzegania regulaminów innych podmiotów, które realizują formy wsparcia;
 9. wypełnienia innych zaleceń Realizatorów projektu w zakresie realizowanych przez nich zadań projektowych.

       Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do:

       1.udziału w zaplanowanych formach wsparcia:

        2. zgłaszania uwag i wniosków co do realizowanych form wsparcia;

       3.korzystania z materiałów szkoleniowych, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia;

       4. poczęstunku w trakcie zajęć warsztatowych/szkoleniowych jeśli będzie przewidziany dla danej formy wsparcia;

       5. otrzymania certyfikatów, zaświadczeń, świadectw potwierdzających uczestnictwo, zdany egzamin lub uzyskane kwalifikacje. 

 § 8

Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projektu

 

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności. W przypadku osób niesamodzielnych oświadczenie złoży Opiekun Faktyczny.
 3. Uczestnik/Uczestniczka projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie, poprzez skreślenie z listy uczestników w przypadku:
 4. naruszenia postanowień niniejszego regulaminu;
 5. naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia;
 6. nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w Regulaminie.
 7. Każdy przypadek wymieniony w ust. 3., rozpatrywany jest indywidualnie.

  § 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 roku i obowiązuje do końca realizacji projektu.
 2. Regulamin dostępny jest w biurze projektu.
 3. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor CUS.

Załączniki do niniejszego regulaminu:

Załącznik nr 1 Wniosek o uczestnictwo w nowych usługach społecznych – Usługa wsparcia o charakterze społecznym i zawodowym

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego

Załącznik nr 6 Deklaracja uczestnictwa

 

Pliki do pobrania