Przedmiot działalności i kompetencje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedmiotem działania CUS jest realizacja zadań określonych postanowieniami ustaw wymienionych w statusie prawnym i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Celem CUS jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy, a także:

 1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem;
 3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 4. CUS wykonuje zadania własne Gminy i zadania zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz inne zadania zlecone realizowane w oparciu o przepisy szczególne.
 5. CUS realizuje zadania pomocy społecznej:
  1. ustawowo zlecone lub powierzone Gminie przez Wojewodę Mazowieckiego;
  2. własne gminy wynikające z Ustawy o pomocy społecznej.
 6. Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez CUS w zakresie pomocy społecznej należą, w szczególności:
  1. udzielanie schronienia, posiłku niezbędnego ubrania osobom tego pozbawianym;
  2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
  3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
  4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
  5. dożywianie dzieci;
  6. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
  7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodów i możliwości ubezpieczenia się na pod-stawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
  8. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
  9. praca socjalna;
  10. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
  11. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  12. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  13. sporządzanie sprawozdawczości.
 7. Do zadań własnych Gminy realizowanych przez CUS w zakresie pomocy społecznej należą, w szczególności:
  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych;
  2. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
  3. przyznawanie pomocy rzeczowej;
  4. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z bieżąco rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
  5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;
  6. organizowanie prac społecznie użytecznych.
 8. CUS realizuje zadania zlecone Gminie określone w ustawie o pomocy społecznej i inne zadania zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę, a w szczególności:
  1. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
  2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
  3. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
  4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
  5. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  6. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  7. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
  8. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;
  9. przyznawanie i wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
 9. CUS przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. CUS realizując swoje zadania współpracuje z:

  1. Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie,
  2. Starostwem Powiatowym w Płocku,
  3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,
  4. organizacjami społecznymi,
  5. organizacjami pożytku publicznego,
  6. fundacjami,
  7. placówkami oświatowo-wychowawczymi,
  8. placówkami służby zdrowia,
  9. związkami wyznaniowymi,
  10. osobami fizycznymi i prawnymi.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Słupno
Data utworzenia:2020-02-11
Data publikacji:2020-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Bogusz Skierkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Szochner - Siemińska
Liczba odwiedzin:1260