Jesteś tutaj: Start / Statut CUS

Statut CUS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

STATUT

Centrum Usług Społecznych

w Słupnie

 
§ 1. 1. Centrum Usług Społecznych Gminy Słupno, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną Gminy Słupno, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

2. Obszarem działania Centrum jest Gmina Słupno.

3. Siedziba Centrum znajduje się w miejscowości Słupno, ul Warszawska 26 a, 09-472 Słupno. .
4. Wzór znaku graficznego Centrum określa załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

5. Nadzór na działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Słupno, a w zakresie zadań zleconych - Wojewoda Mazowiecki.

§ 2. Centrum działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

6) ustawy z dnia 12 marca 2004r. r. o pomocy społecznej;

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

8) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

9) ustawy z dnia 06 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;

10) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

11) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

13) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

14) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów;

15) ustawy z dnia 7 września 2001 r. o systemie oświaty;

16) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

17) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

18) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

19) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

20) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

21) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3;

22) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

23) niniejszego statutu.

§ 3. Głównym celem działalności Centrum jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług.
§ 4. 1. Centrum realizuje:

1) zadania, o których mowa w art. 13 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych;

2) zadania, w tym usługi społeczne - realizowane dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie oraz nierealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie do dnia utworzenia Centrum zadania z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania rodziny;

3) wybrane zadania z zakresu:

a) polityki prorodzinnej,

b) wspierania rodziny,

c) systemu pieczy zastępczej,

d) pomocy społecznej,

e) promocji i ochrony zdrowia,

f) wspierania osób niepełnosprawnych,

g) edukacji publicznej,

h) przeciwdziałania bezrobociu,

i) kultury,

j) kultury fizycznej i turystyki,

k)pobudzania aktywności obywatelskiej,

l) mieszkalnictwa,

m) ochrony środowiska,

n) reintegracji zawodowej i społecznej.

2. Centrum może realizować usługi społeczne będące zadaniami własnymi gminy oraz zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie.

3. Centrum może inicjować i organizować inne usługi, działania i formy wsparcia, niż wymienione w ust. 1, na rzecz osób i rodzin. Celem zadań będzie utrzymanie lub poprawa samodzielnego funkcjonowania osób i rodzin oraz zapewnienie im kontaktu z otoczeniem.

§ 5. Centrum opracowuje i realizuje programy i projekty z obszaru swojego działania, wynikające z dokumentów strategicznych, z uwzględnieniem pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy europejskich, krajowych i innych oraz realizuje programy rządowe z tego zakresu.

§ 6. Centrum współdziała w szczególności z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej.

§ 7. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Słupno oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Dyrektor realizuje zadania określone w art. 24 ust. 2 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych i może jednocześnie wykonywać zadania organizatora usług społecznych.

4. Dyrektor Centrum wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy do wszystkich pracowników Ośrodka.

5. Dyrektor Centrum działa w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy.

6. Dyrektor Centrum podejmuje decyzje w sprawach z zakresu zadań administracji publicznej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy lub Rady Gminy.

7. Dyrektor podejmuje inne czynności prawne w granicach zwykłego zarządu, związane z prowadzeniem Centrum i w zakresie jego zadań ustawowych.
8. Na wniosek dyrektora Centrum, Wójt może wydać upoważnienie dla wskazanego we wniosku pracownika Centrum do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 6.

6. Dyrektor Centrum raz w roku, zobowiązany jest złożyć Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawić potrzeby i problemy w zakresie pomocy społecznej i innych zadań zleconych Centrum, w terminie ustalonym przez Radę Gminy.

7. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni osoba wskazana przez Dyrektora.

§ 8. 1 Wewnętrzną strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum (ustala zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz uprawnień dla poszczególnych stanowisk pracy) zatwierdzony przez Wójta Gminy.

2. Regulamin organizacyjny ustalany jest w formie zarządzenia Dyrektora Centrum.

3. Dyrektor Centrum stosownie do potrzeb może tworzyć komórki organizacyjne lub stanowiska po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

§ 9. 1 W celu realizacji zadań Centrum Dyrektor może wydawać zarządzenia, regulaminy i instrukcje regulujące wewnętrzną organizację i tryb działania Centrum.

2. Dyrektor Centrum w drodze odrębnych zarządzeń określa:

1) Regulamin organizacyjny;

2) Instrukcję kancelaryjną;

3) Regulamin pracy;

4) Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

5) Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych;

6) Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka;

7) Formę i zasady tworzenia pism wychodzących z Ośrodka;

8) Zasady (polityka) rachunkowości Ośrodka;

9) Inne prawem przewidziane zasady mające na celu usprawnienie
i przygotowanie Ośrodka do efektywnego wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.


§ 10. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków uchwalony przez Radę Gminy Słupno.

3. Obsługę finansowo-księgową i administracyjno-biurową Centrum prowadzi samodzielnie.
4. Działalność Centrum finansowana jest z budżetu Gminy, budżetu Wojewody i innych źródeł.
5. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy, z którego może dokonywać wydatków do wysokości posiadanych środków i w granicach kwot uchwalonych na dany rok w budżecie Gminy.

§ 11. 1. W Centrum działa system kontroli zarządczej zapewniającej celowość, rzetelność i legalność podejmowanych działań.

2. Ogólny nadzór nad działalnością systemu kontroli zarządczej prowadzi Dyrektor Centrum.


§ 12. 1. Mienie Centrum stanowi zasoby Gminy, które zostało oddane do użytkowania Centrum.
2. Centrum zobowiązane jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, dokonywania umorzeń i przeszacowań oraz zapobieganie dekapitalizacji. 

§ 13. 1 Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

2. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

 

Załącznik nr 1 do Statutu Centrum

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Słupno
Data utworzenia:2020-02-11
Data publikacji:2020-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Bogusz Skierkowski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1502