Punkt Konsultacyjny Uzależnień

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

funkcjonuje w ramach Działu Pracy ze Społecznością Lokalną
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie
kontakt: 24 261 95 54
e-mail: gopsslupno@op.pl

Cele Punktu Konsultacyjnego Uzależnień:

 • zwiększenie dostępności mieszkańcom gminy Słupno do profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z obszaru rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.
 • zmniejszenie poziomu bezradności wśród osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz wśród osób współuzależnionych;
 • zwiększenie umiejętności mieszkańców w radzeniu sobie z nadmiernym używaniem napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych.

Punkt Konsultacyjny Uzależnień prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:

 • uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • członków rodzin osób uzależnionych.
 • będących w kryzysie z powodu przeżywania poważnych trudności,

Do zadań Punktu Konsultacyjnego Uzależnień należy w szczególności:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
 • udzielanie konsultacji/porad psychologicznych, prawnych i w zakresie terapii uzależnień,
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób współuzależnionych,
 • motywowanie do uczestniczenia w mitingach wspólnoty AA i innych działaniach wspomagających leczenie osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • motywowanie do uczestniczenia w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających leczenie osób współuzależnionych,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 • prowadzenie informacji telefonicznej,
 • prowadzenie wśród młodzieży gminy Słupno działalności informacyjno - profilaktycznej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Małgorzata Głowacka - Specjalista ds. uzależnień przyjmuje w każdy piątek miesiąca (oprócz pierwszego piątku miesiąca) w godzinach; 13.00 - 15.00

Kontakt: Dział Pracy ze Społecznością Lokalną

Telefon: 24 261 95 54