Wymagane dokumenty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej ustalana jest na podstawie poniżej podanych dokumentów:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 • orzeczenie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 01.09.1997r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy - zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, zawierając informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • dowód otrzymania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • decyzja o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku aktywizacyjnego,
 • zaświadczenia lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne,
 • oświadczenie o stanie majątkowym.