Usługi Opiekuńcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samotni i niepełnosprawni
Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub  w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy.

Zakres usług opiekuńczych:

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego,

- zmianę bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka,

- utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego,

- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych – podanie basenu, pomoc w dojściu do toalety

- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

- zmiana pozycji obłożnie chorego w łóżku,

- opiekę zalecaną przez lekarza – podawanie leków, okłady, nacieranie,

- zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych,

- przygotowywanie posiłku lub pomoc w jego przygotowaniu (dostarczenie posiłku ze stołówki, karmienie chorego),

- palenie w piecu, dostarczanie węgla, wody i  drewna do mieszkania podopiecznego,

- utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego,

- zamawianie wizyt lekarskich, realizacji recept,

- załatwianie spraw urzędowych,

- współpracę z innymi instytucjami i organizacjami powołanymi do opieki nad chorym w domu

 

Organizacja usług opiekuńczych

 

O pomoc w formie usług opiekuńczych (także Specjalistycznych Usług Opiekuńczych) należy zwrócić się do Centrum Usług Społecznych w w Słupnie. Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w Centrum. Można skontaktować się telefonicznie lub wysłać list. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Po zgłoszeniu,  w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z CUS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. Centrum usług Społecznych musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzję administracyjną  o przyznaniu - bądź nie - tej formy pomocy.
   

Ile płacimy za usługi

Od czego zależy wysokość opłat/ zwolnienie z opłat:

Od miejsca zamieszkania – szczegółowe zasady odpłatności, uchwalają władze gminy   dlatego może zdarzyć się, że dwie osoby mieszkające w różnych gminach mogą zapłacić różne sumy za taką samą usługę. W celu uregulowania zasad udzielania i odpłatności za usługi Gmina podejmuje uchwałę.

Od dochodu netto –  Opłaty za usługi opiekuńcze są naliczane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie i uzależnione są od dochodu zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej i Uchwały Rady Gminy Słupno.
Jeśli więc nie przekraczamy kryterium dochodowego, które wynosi 600 zł na osobę w rodzinie, nie ponosimy odpłatności. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 776 zł. W przypadku przekroczenia ponosimy częściową odpłatność, tym większą im większe przekroczenie (aż do 100% ceny danej usługi).

Od sytuacji osób ubiegających się o wsparcie – szczególna sytuacja życiowa osoby korzystającej z pomocy, może być powodem częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi. Powodem zwolnienia w uzasadnionych sytuacjach, gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby nadmierne obciążenie, będą np.: udokumentowane wydatki na zakup lekarstw, artykułów sanitarnych, opłaty za leczenie, stosowanie specjalistycznej diety, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, inne uzasadnione sytuacje życiowe i losowe.
Centrum Usług Społecznych  w Słupnie może przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy u najbliższej rodziny osoby ubiegającej się o usługi. Wywiad ten ma na celu ustalenie czy rodzina ta udziela pomocy. CUS może ustalić z rodziną wysokość wsparcia finansowego jaką będzie ona świadczyć. Pamiętajmy, że CUS często będzie kierował się zasadą, że osoba wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od najbliższych.

Od dochodu netto –  opłaty za usługi opiekuńcze są naliczane przez Centrum Usług Społecznych w Słupnie i uzależnione są od dochodu zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej i Uchwały Rady Gminy Słupno.
Jeśli więc nie przekraczamy kryterium dochodowego, które wynosi 600 zł na osobę w rodzinie, nie ponosimy odpłatności. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 776 zł. W przypadku przekroczenia ponosimy częściową odpłatność, tym większą im większe przekroczenie (aż do 100% ceny danej usługi).