Działalność Centrum Aktywizacji Seniorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Centrum Seniora - cykliczne spotkania

Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w związku
z zakończeniem projektu pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów”  realizowanego w okresie 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Umowa nr RPMA.09.02.01-14-8101/17-00 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych w postaci działania Centrum Seniora co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 24 miesięcy.

Celem Centrum Seniora jest: utrzymanie cyklicznych spotkań z  osobami starszymi  i ich otoczeniem, zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród 25  osób zamieszkujących na terenie gminy Słupno.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie  pod nr tel. 24 261-95-54