Dodatek mieszkaniowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkaniowego i   ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

Ustawowe kryterium powierzchni:

a) 35 m2 dla 1 osoby,

b) 40 m2 dla 2 osób,

c) 45 m2 dla 3 osób,

d) 55 m2 dla 4 osób,

e) 65 m2 dla 5 osób,

f) 70 m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

 

Ustawowe kryterium dochodowe:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Uwaga: Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić jednocześnie kryteria dotyczące tytułu prawnego, wysokości dochodu i powierzchni mieszkania.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

  1. Wnioseko przyznanie dodatku mieszkaniowego
  2. Deklaracja o wysokości dochodów

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

−   wydatki mieszkaniowe (wydruk czynszu, odcinek opłat za wywóz nieczystości –stałych lub płynnych) za miesiąc, w którym składany jest wniosek

−   rachunek za wodę, centralne ogrzewanie za bieżący miesiąc lub z terminem płatności w miesiącu składania dokumentów,

−   w przypadku braku ciepłej wody, centralnego ogrzewania lub gazu przewodowego rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy od wybranego przez wnioskodawcę sprzedawcy energii elektrycznej,

−   właściciele domów jednorodzinnych–zaświadczenie o powierzchni domu i jego wyposażeniu technicznym,

−   dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek przez wszystkie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, tj.:

a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości przychodów brutto uzyskanych w okresie poprzednich 3 miesięcy (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe)

b) decyzje, zaświadczenia lub odcinki potwierdzające wysokość renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłki chorobowe, rehabilitacyjnych, stypendia i innych informujących o wysokości uzyskanych świadczeń za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,

c) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty świadczące o wysokości składki ZUS, dokumenty pozwalające określić dochód -dochód ten osoba deklaruje osobiście prowadząca działalność gospodarczą lub zaświadczenie wystawione przez biuro rachunkowe, książka przychodów i rozchodów

d) osoby pełnoletnie uczące się w szkołach dziennych -zaświadczenie o trybie nauki,

e) w przypadku osób pełnoletnich, niezarejestrowanych i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub Miejskim Urzędzie Pracy -osobiste stawiennictwo z dowodem osobistym oraz dowodem ubezpieczenia zdrowotnego

f) w przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z uprawnienia do dodatkowej powierzchni należy przedstawić o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

g) osoby poruszające się na wózku chcące skorzystać z uprawnienia do dodatkowej powierzchni winny przedstawić zaświadczenia od lekarza potwierdzające poruszanie się na wózku

h) osoby wynajmujące mieszkanie lub jego część winny przedłożyć umowę najmu lub użyczenia mieszkania lub jego części.

Wniosek i deklarację wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

 

Dodatek energetyczny

Zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Klimatu wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku wynosi:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną -10,94 zł miesięcznie
  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób -15,19 zł miesięcznie
  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób -18,23 zł miesięcznie.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

b) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;

c) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

−umowa kompleksowa (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowa sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej)