Gminna Rada Seniorów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Utworzenie Gminnej Rady Seniorów w Słupnie

W ramach określonych obszarów polityki samorządów lokalnych wobec ludzi starszych można odnaleźć wiele działań podobnych, nacechowanych jednak indywidualną specyfiką i różną dynamiką. Do takich należą decyzje ze strony samorządów o powołaniu gminnych rad seniorów.

Obserwowany w Polsce proces starzenia się populacji sprzyja akcentowaniu potrzeb i roli odgrywanej w społeczeństwie przez seniorów. Zarówno rząd, jak i samorządy różnych szczebli opracowują poświęcone tej materii dokumenty. Przybierają one różne formy — od strategii polityki senioralnej, po konkretne programy działań na rzecz osób starszych i lepszej jakości ich życia. W wielu miejscowościach, w tym w Gminie Słupno działają  centra aktywizacji seniorów, a samorządy starają się dostosowywać przestrzeń publiczną do potrzeb seniorów, wspierając m.in. działania organizacji pozarządowych.

Także na terenie Gminy Słupno od kwietnia 2022 roku została utworzona Gminna Rada Seniorów. Celem Rady Seniorów będzie podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska osób w wieku senioralnym oraz wzmocnienie udziału seniorów w życiu społeczności Gminy Słupno.

Do zadań Rady Seniorów należeć będzie m.in.:

 • Współpraca z organami Gminy przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym.
 • Zgłaszanie uwag i wniosków do aktów prawa miejscowego przekładanych Radzie Seniorów przez Wójta i/lub Radę Gminy w Słupnie, które dotyczą osób w wieku senioralnym.
 • Inicjowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym na rzecz upowszechniania wśród seniorów kultury, sportu, rekreacji i edukacji.
 • Zapobieganie marginalizacji seniorów w społeczności gminnej, przełamywanie negatywnych stereotypów funkcjonujących wobec osób w wieku senioralnym i starości oraz budowanie ich autorytetu.
 • Formułowanie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych działań krótko- i długoterminowych na rzecz osób w wieku senioralnym.
 • Monitorowanie potrzeb oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób.
 • Współpraca z organizacjami społecznymi, które zajmują się problemami seniorów.
 • Upowszechnianie wiedzy o możliwościach, potrzebach i uprawnieniach osób w wieku senioralnym oraz informowanie społeczności lokalnej o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

Funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów na terenie Gminy Słupno przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, budowania aktywności społeczności lokalnej oraz dalszego rozwoju współpracy środowiska osób starszych z władzami Gminy Słupno.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów w Gminie Słupno!

29 marca 2022 r. Rada Gminy Słupno jednogłośnie podjęła Uchwałę o powołaniu Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Rada jest organem doradczym i ma charakter konsultacyjny i inicjatywny. Kolejnym etapem było przeprowadzenie procedury naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Słupnie. Zgodnie ze statutem, skład Rady Seniorów wynosi 5 osób, które zamieszkują w gminie Słupno. Skład Rady został powołany na okres 3-letniej kadencji. Radni pełnią swoje funkcje społecznie.
Głównym punktem inauguracyjnych obrad były wybory prezydium Rady. W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów została Teodora Waluś, Wiceprzewodniczącą Pani Anna Włochowska.
Członkowie Rady otrzymali z rąk Wójta Gminy akty powołania do składu Gminnej Rady Seniorów w Słupnie I kadencji. Jako pierwsze posiedzenie poprowadziła najstarsza radna, tj. Pani Anna Aptowicz. Następnie po wybraniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego pierwsze obrady poprowadziła Pani Anna Włochowska. Na wniosek Wójta Marcina Zawadki poddana została pod głosowanie Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na działalność statutową Gminnej Rady Seniorów. Na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 30.000 zł na utworzenie Funduszu Aktywizacji Seniorów. Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie i zgodnie ze statutem Gminnej Rady Seniorów zostanie ona poddana głosowaniu na najbliższej sesji Rady Gminy Słupno. Z uwagi, że powołana do życia Rada Seniorów jest organem doradczym i konsultacyjnym, każda przegłosowana uchwała przechodzi pod głosowanie radnych z gminy Słupno.
 

Galeria


 • Powiększ zdjęcie I Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

  I Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

 • Powiększ zdjęcie I Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

  I Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów