Podmioty Ekonomii Społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ekonomia Społeczna

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej i społecznej, która przez działalność gospodarczą
i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.

Zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia solidarności społecznej” do grona podmiotów ekonomii społecznej zaliczają się:

 • centra integracji społecznej
 • kluby integracji społecznej
 • koła gospodyń wiejskich
 • organizacje pozarządowe
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych
 • spółdzielnie pracy
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki z o. o. non profit
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • zakłady aktywności zawodowej
 • zakłady pracy chronionej.

Poniżej lista / link do podmiotów zarejestrowanych na terenie powiatu płockiego: 

http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-ekonomii-spolecznej/podmioty/pes_podzial_powiaty/powiat-plocki/