Świadczenie Dobry start „300+”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1)    przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;

2)    przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1)    ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;

2)    ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Ważne! Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów.

 

Świadczenie dobry start przysługuje:

1)    rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko:

2)    osobom uczącym się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie) - raz w roku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1)    jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2)    na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Terminy składania wniosków: Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane :

 • od 1 lipca do 30 listopada –w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (za pomocą portalu Em@tia oraz bankowości elektronicznej),
 • od 1 sierpnia do 30 listopada –w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Ważne!  Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ:

Miesiąc złożenia wniosku

Wypłata świadczenia

lipiec – sierpień

do 30.09. danego roku

wrzesień

do 30.11. danego roku

październik

do 31.12. danego roku

listopad

do 31.01. roku następnego

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DOBRY START?

 • Przez Internet od 1 lipca danego roku.:
  • bankowość elektroniczna:

https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna1

  • platforma emp@tia:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

  • platforma obywatel.gov.pl:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-dobry-start2

Druki wniosków dostępne są:

 • na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie pod adresem: https://www.gops@slupno.eu
 • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
 • forma papierowa od 1 sierpnia danego roku - w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS w Słupnie przy ul. Warszawskiej 26a, 09-472 Słupno.

 

Artykuły

Program „Dobry Start” 300+ - ZMIANY

Przejdź do - Program „Dobry Start” 300+ - ZMIANY

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”  300+, który jest wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wszystkie informacje nt. programu oraz materiały do pobrania i instrukcje jak złożyć wniosek - dla rodzica, dyrektora placówki opiekuńczej, opiekuna czy dorosłego ucznia znajdują się na stronie internetowej www.zus.pl pod adresem  Program Dobry Start - ZUS