Opiekunowie dzienni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Opiekun Dzienny

Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w związku
z zakończeniem projektu pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów”  realizowanego w okresie 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Umowa nr RPMA.09.02.01-14-8101/17-00 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych pod postacią opiekuna dziennego co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 24 miesięcy.

Celem opieki dziennej jest: zwiększenie aktywności społecznej osób starszych w ramach Centrum Seniora gdzie osoby starsze będą objęte profesjonalną opieką i usługami społecznymi.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie  pod nr tel. 24 261-95-54