Trwałość projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w związku z zakończeniem projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” realizowanego w okresie 01.05.2018 r.–30.07.2020 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja Społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Umowa nr RPMA.09.01.00-14-9597/17-00 ogłasza gotowość świadczenia usług służących reintegracji społecznej i zawodowej w postaci działania Klubu Integracji Społecznej co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 24 miesięcy od dnia 01.01.2021r.

Celem Klubu Integracji Społecznej jest: wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób korzystających z pomocy społecznej zamieszkujących na terenie gminy Słupno.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Słupnie  pod nr tel. 24 261-95-54