Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

 

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

1.DANE ADMINISTRATORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie z siedzibą w Słupnie przy ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno, tel. Nr 24 261 91 78, email: sekretariat@gops.slupno.eu reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Ewę Foryszewską - Jarzyńską, z którym kontakt jest możliwy pod adresem iodo@gops.slupno.eu.

3. CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych u Administratora następuje w celu realizacji zadań Ośrodka wynikających z:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • Kodeks pracy oraz wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 • ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Słupnie, innych przepisów prawa, które regulują działanie Ośrodka.

Dane będą przetwarzane na podstawie. 6 ust. 1, lit. b); c); e) i art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 10 RODO.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych klientów następuje na podstawie wniosku złożonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie.  Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez GOPS z osobami, których dane dotyczą. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę, zlecenie, dzieło itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe. Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec ZUS, US, KRUS.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane:

 • pracownikom GOPS na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
 • podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą GOPS w zakresie:

profilaktyki medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyki, doradztwa prawnego, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa na podstawie art. 6 RODO oraz Instrukcji kancelaryjnej.

7. UPRAWNIENIA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

 

Ponadto przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa w pkt. 3.

Podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Niepodanie danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi realizacje umowy.

9. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.