Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie

Usługi społeczne w ramach projektu pn.: "Centrum Rozwoju Seniora" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 
1 Warunki zamówienia na usługi społeczne (WZUS)- zobacz
2 Opis przedmiotu zamówienia zobacz
3 Formularz oferty pobierz
4 Wzór umowy pobierz
5 Oświadczenie wykonawcy art. 25a ustawy pobierz
6 Oświadczenie wykonawcy art. 25a ustawy pobierz
7 Oświadczenie wykonawcy art. 24 ustawy pobierz
8 Wykaz usług pobierz
9 Oświadczenie pobierz
10 Wykaz usług kryterium 2 pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w GOPS w Słupnie.

 

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/ 261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

pn. „Terapia zajęciowa – serwis kawowy” w ramach projektu „CENTRUM ROZWOJU SENIORA”

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/ 261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

pn. Usługa opieki dziennej uczestników w ramach projektu „CENTRUM ROZWOJU SENIORA”

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Zaproszenie do złożenia oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w GOPS w Słupnie.

Zamawiający Gmina Słupno- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie-Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/ 261-91-78,  zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu Gminy Słupno w 2020 r.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w GOPS w Słupnie.

Zamawiający Gmina Słupno- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie-Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/ 261-91-78,  zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie – Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w GOPS w Słupnie.

 

Dostawa fabrycznie nowego sammochodu 7 osobowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówienia publicznego w GOPS w Słupnie.

Usługa rehabilitant/fizjoterapeuta dla uczestników projektu "Smartcare- organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wynikach otwartego naboru Partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (Dz.U. z 2018 poz. 1431 z późn. zm).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera