Dożywianie dzieci w szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł na osobę.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art.6, ust.14), za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),
  2. aktualne zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nieruchomości wyrażone w hektarach przeliczeniowych,
  3. w przypadku opłacania składki KRUS - dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni kwartał); wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS.
  4. w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza, niepełnosprawności - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  5. dowód otrzymania zasiłku rodzinnego, a jeżeli dana osoba otrzymuje to także dowód otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek można również składać w trakcie trwania roku szkolnego.

Dożywianie realizowane jest w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU "Posiłek w szkole i w domu".

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Słupnie ul. Warszawska 26A tel. 24 261 95 43 lub 24 261 91 78.