Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2018

Od 1 maja 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie jest realizatorem projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Klub Integracji Społecznej będzie funkcjonował w ramach wewnętrznej struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Projekt zakłada objęcie programem reintegracji społeczno – zawodowej 40 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy GOPS w Słupnie, w tym osób niepełnosprawnych. Program realizowany będzie w dwóch 10 miesięcznych edycjach:  1 edycja: 07.2018 – 04.2019;
2 edycja 07.2019 – 04.2020. Głównym celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym
w przywróceniu zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych, a tym samym odnalezienia się na rynku pracy. Zajęcia w Klubie będą się odbywały we wszystkie
dni robocze przez 4 godziny dziennie. Dla każdego uczestnika zostanie opracowana indywidualna diagnoza potrzeb, na podstawie której zostaną dostosowane odpowiednie formy wsparcia.
W ramach projektu zostaną zorganizowane: szkolenia zawodowe dostosowane
do indywidualnych potrzeb uczestników, trening kompetencji społecznych i zawodowych, trening kompetencji życiowych, trening budżetowy, zajęcia i warsztaty integracyjne, indywidualne porady prawne, indywidualne porady psychologiczne, coaching.

Poprzez udział w projekcie uczestnicy będą mieli możliwość odbudowania i dążenia do stosowania trwałego systemu wartości, podwyższenia kwalifikacji zawodowych, zwiększenia motywacji do aktywnego poszukiwania pracy. Projekt zakłada zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy Słupno. Zakłada się, że co najmniej
9 uczestników projektu znajdzie zatrudnienie.

Wszystkie informacje o projekcie uzyskają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie w Biurze projektu Klubu Integracji Społecznej, ul. Warszawska 26a, 09-472 Słupno
Telefon kontaktowy: 24 261 95 54

Galeria

  • Powiększ zdjęcie